Parasha 9/10/2022

Missouri Assembly

Nitzavim | נצבים | “Standing”
Torah:
Deuteronomy 29:10(9) – 30:20
Prophets: Isaiah 55:6-56:8, 61:10-63:9
Brit Hadasha: Luke 24:1-12; Romans 7:7-12

%d bloggers like this: