Parasha 8/7/2021

Va’etchanan | ואתחנן | “I Pleaded”
Torah:
Deuteronomy 3:23 – 7:11
Prophets: Isaiah 40:1-26
Brit Hadasha: Luke 4:1-13, 10:25-37, 22:13-38; Acts 13:13-43; Romans 3:21-31; 1 Timothy 2:1-15; James 2:14-26

Parasha 7/31/2021

Va’etchanan | ואתחנן | “I Pleaded”
Torah:
Deuteronomy 3:23 – 7:11
Prophets: Isaiah 40:1-26
Brit Hadasha: Luke 4:1-13, 10:25-37, 22:13-38; Acts 13:13-43; Romans 3:21-31; 1 Timothy 2:1-15; James 2:14-26

Parasha 7/3/2021

Pinchas | פנחס | “Phinehas”
Torah:
Numbers 25:10 – 29:40 (30:1)
Prophets: 1 Kings 18:46 – 19:21; Psalm 110:1-7
Brit Hadasha: Mark 11:27 – 12:37; Hebrews 12:1-17

Parasha 6/12/2021

Korach | קורח | “Korah”
Torah:
Numbers 16:1 – 18:32
Prophets: 1 Samuel 11:14 – 12:22
Brit Hadasha: Luke 18:35 – 19:28; Romans 13:1-7; 2 Timothy 2:8-21; Jude 1:1-25

Parasha 5/29/2021

Beha’alotcha | בהעלותך | “When You Set Up”
Torah:
Numbers 8:1 – 12:16
Prophets: Book of Ruth; Ezekiel 1:1-28
(add’l prophets reading for personal study: Zechariah 2:14-4:7)
Brit Hadasha: Luke 17:11 – 18:14; John 19:31-37; Acts 2:1-47