Parasha 12/3/2022

Missouri Assembly

Vayishlach | וישלח | “He Sent”
Torah:
Genesis 32:3 – 36:43 
Prophets: Joel 2:30-32; Obadiah 1:1-21; Psalms 26 – 29; Proverbs 3
Brit Hadasha: John 1:19 – 2:12 ; Acts 3:18-26; 1 Corinthians 5:1-13; Titus 2:1-15; 1 John 3:4-10; Revelation 7:1-12

Parasha 11/26/2022

Missouri Assembly

Vayetze | ויצא | “He Went Out”
Torah:
Genesis 28:10 – 32:2
Prophets: Hosea 11:7 – 14:9; Psalms 22:22 – 25; Proverbs 26
Brit Hadasha: Matthew 3:13 – 4:11; 2 Corinthians 4:1-6

Parasha 11/19/2022

Missouri Assembly

Toldot | תולדות | “Family History”
Torah:
Genesis 25:19 – 28:9
Prophets: 1 Samuel 20:18-42; Psalms 19 – 22:21; Proverbs 19; Malachi 1:1 – 2:7
Brit Hadasha: Luke 3:1-22; Romans 9:10-16; Hebrews 12:14-17

Parasha 11/12/2022

Missouri Assembly

Cheyei Sarah | חיי שרה | “Sarah’s Life”
Torah:
Genesis 23:1 – 25:18
Prophets: 1 Kings 1:1-31; Psalms 18; Proverbs 12
Brit Hadasha: Matthew 2:1-23, 27:3-10; Luke 9:57-62; 1 Corinthians 15:50-57