Parasha 7/24/2021

Devarim | דברים | “Words”
Torah:
Deuteronomy 1:1 – 3:22
Prophets: Isaiah 1:1-27
Brit Hadasha: Mark 14:1-16; John 15:1-11; Hebrews 3:7 – 4:11; 1 Timothy 3:1-7
%d bloggers like this: