Parasha 6/12/2021

Korach | קורח | “Korah”
Torah:
Numbers 16:1 – 18:32
Prophets: 1 Samuel 11:14 – 12:22
Brit Hadasha: Luke 18:35 – 19:28; Romans 13:1-7; 2 Timothy 2:8-21; Jude 1:1-25
%d bloggers like this: